HEALINGUDDANNELSE 2025-2027


“Healing er kærlighed, der følger naturlige love og bliver kanaliseret gennem sensitive mennesker” (Bob Moore)

Healinguddannelse med 10 grundtemaer

Healinguddannelsen er en tre – årig uddannelse med 10 moduler plus Grundforløbet i Bob Moore Healing på 2 moduler.  Hvert modul har et tema, der er relevant for arbejdet med healing til andre mennesker. Uddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del, der supplerer hinanden gennem at give en større forståelse for anatomien i vort energisystem og for healingformer, der kan skabe sundhed, balance og udvikling, personligt og spirituelt.

Du vil ud fra Bob Moores meget veludviklede energiforståelse og bevidsthedsfilosofi få en grundig, faglig viden om den menneskelige energianatomi og få en dybere forståelse for hjertets væsentlige betydning i healing og udvikling.

Du vil lære healinger, hvor du på grundlag af den energifaglige og hjertebaserede tilgang mere bevidst, konkret og indfølende kan give healing til andre i forhold til det, de har behov for, kropsligt, energetisk, psykisk og spirituelt.

Healinguddannelsen er en fagligt, velfunderet uddannelse i forhold til at arbejde empatisk professionelt med healing og energiarbejde, der kan kombineres med andet behandlingsarbejde.

Målgruppe og forudsætninger

Healinguddannelsen er et tilbud til dig, der psykologisk, kropsterapeutisk, sundhedsfagligt eller socialpædagogisk arbejder med behandlingsarbejde, eller med coaching, rådgivning og ledelse.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med andre former for healing og gerne vil præcisere, fordybe og videreudvikle dit healingarbejde, din faglige viden og dine healende kvaliteter.

Og uddannelsen er for dig, der gerne vil lære healing til familie, venner og kolleger, som del af en Selv-udviklingsproces.

Nødvendige forudsætninger er Grundforløbet i Bob Moore Healing, erfaringer med personligt udviklingsarbejde, samt med meditation og mindfulness.

Spørgsmål og personlig samtale

Ring eller skriv gerne til mig for en samtale om dine forudsætninger og for yderligere information om uddannelsen.

Fagligt grundlag

Undervisningen på uddannelsen veksler mellem energifaglig viden om healing, udveksling af siddende og liggende healinger og et selv- udviklingsarbejde, der åbner dybere til dine kvaliteter for healing, empatisk indføling og klarhed.

Du vil få et fagligt vidensgrundlag, teoretisk og konkret, der fortrinsvis baserer sig på Bob Moores udviklede forståelse af energi, bevidsthed, healing og udvikling. Men  også på Jes Bertelsens undervisning, nyere neuropsykologi og Heart Math hjerteforskning.


Hvad lærer du på healinguddannelsen

Menneskets energimæssige anatomi

Konkret viden om energianatomi, bevidsthed og kroppen er et vigtigt fagligt grundlag i healing til at skærpe og bevidstgøre din sansning, din intuition og den healing, du kan give til andre.

Du vil lære en række vigtige energistrømme og punkter grundigt at kende og deres afgørende betydning for sundheden i krop og psyke.

Du vil få en meget udviklet viden om de 7 chakraers funktion, særegenhed og forskellige  niveauer, energetisk, psykisk  og spirituelt, deres parvise forbundethed, samt deres betydning i forhold til kroppen og vores udviklingsproces som menneske.

Du vil lære mere om sammenhænge mellem kroppen, psykiske aspekter og det æteriske energifelt i forhold til forskellige årsagsniveauer i sundhed, sygdom og balance. Bl.a. vil du lære de polariteter, vi består af, især de kvindelige og mandlige kvalitetsaspekter, dybere at kende. Men også andre polaritetsniveauers betydning for, at mennesker kan udfolde deres potentialer, frit og glædesfyldt.

Du vil lære om lyd, farver og lys i skabelse, healing og udvikling, samt om dine spirituelle kvaliteter og kvalitetsfarver. Under de enkelte moduler kan du læse lidt mere om, hvad de indeholder.

Bob Moores specialiserede viden om, hvordan energi og bevidsthed arbejder i krop, sind og spiritualitet giver et konkret, bevidst grundlag for at arbejde klart, præcist og indfølende i forhold til det, personen har behov for til at forløse fysiske, psykiske og spirituelle problemer.

Energisansning, aurasyn og intuition

Du vil på uddannelsen udvikle din sansning af energibevægelser, energipunkter og blokeringer, af chakraernes kvalitetsforskelle og balance, af farver og lys i krop og bevidsthed.

Du vil forfine din intuitive evne til at sanse andre mennesker, deres potentialer og ubalancer, årsager til deres udfordringer, og hvad der er behov for. Vi vil ligeledes arbejde med indfølingen i og forståelsen af, hvad der sker i udvekslingen mellem mennesker og i en gruppeenergi.

Healing og energiarbejde

Du vil lære en række siddende og liggende healingformer i forhold til kroppen, det æteriske og andre lag i auraen. Du vil lære om, hvordan healingerne virker afbalancerende og udviklende i forhold til forskellige kropslige, psykiske og åndelige problemstillinger. Healingerne kan kombineres på mange måder og giver sammen med viden om energianatomi en vigtig ramme for din bevidste og intuitive sansning af menneskers kvaliteter og problemer. Det giver mulighed for så klart, lydhørt og indfølende at være kanal for det, der er behov for.

Du forventes at øve de enkelte healinger mellem hvert modul for at udvikle din erfaring og forståelse for healingernes virkning i forhold til forskellige mennesker, deres forskelligartede problemstillinger og udviklingsproces. – Der vil på hvert modul være gruppesupervision på oplevelser og erfaringer med healing og energiarbejde.

Healing, hjerteenergi og relationsarbejde

Noget væsentligt kendetegnende for Bob Moore Healing er en udviklet, konkret, nuanceret forståelse af hjertekontaktens grundlæggende betydning i relationer mellem mennesker, i relationsarbejde og healing. Hjerteenergi er meget afgørende både i kommunikationen med og uden ord, i kropsarbejde og det finere, mere subtile energi- og bevidsthedsarbejde, der kan heale i gamle årsagslag, fysisk, psykisk og åndeligt-eksistentielt.

En stadig dybere kontakt med hjertefølelser som kærlighed, medfølelse, mildhed, omsorg og respekt er væsentligt i arbejdet med andre mennesker. Det kan løfte op over utryghedsskabende, emotionelle tilstande af frygt, bedømmelser, præstationspres og mindreværd.

Hjerteenergi skaber tryghed og tillid, der åbner relationen og kommunikationen mellem mennesker til større lydhørhed, blødhed og respekt. Hjertets milde finhed fordyber healingen og kan nænsomt over tid løfte selv tunge, emotionelle og/eller kropslige problemstillinger op i et andet energi- og bevidsthedslag, hvor healing har mulighed for at finde sted. Jo dybere hjertekontakt, vi som healere har åbnet til, jo dybere healing kan vi være kanal for til andre.

Selv-Udvikling og dine spirituelle kvaliteter

Vi er selv vort vigtigste redskab i relations- og healende behandlingsarbejde til andre. På uddannelsen vil du lære dine særlige kvaliteter og dine udfordringsområder dybere at kende i et Selv- udviklingsarbejde, der bygger oven på dit personlige udviklingsarbejde indtil nu. Du vil få en dybere forståelse for det empatiske relationsarbejde, og få redskaber til at beskytte dig mod forstyrrende emotioner, dine egne og andres.

At arbejde med healing er en livslang Selv-udvikling i forhold til at slippe emotionelle mønstre og åbne til en dybere kontakt med dit hjerte og dine spirituelle kvaliteter, f.eks. klarhed, hjerteindføling og healingpotentiale. Den dybere kontakt med dit indre lys kan åbne for at udfolde dine kvaliteter på nye måder i dit liv, til glæde for dig selv og andre.

Det anbefales at føre udviklingsdagbog under uddannelsen over dine oplevelser og erfaringer med healing til andre og med din egen udviklingsproces. Du forventes i løbet af uddannelsen at modtage minimum 5 gange individuel supervision af en erfaren, professionel healer som en udviklende støtte i dit healingarbejde og din Selv-åbningsproces. 


Hvorfor vælge Bob Moore Healing

Hjertekontakt og energiforståelse

Bob Moore Healing er konkret, nuanceret og forfinet. Healingen er baseret på et yderst veludviklet vidensgrundlag om kroppens og det æteriske lags energipunkter og – strømme med vigtig betydning for sygdom, sundhed og livskraft. Det rummer en detaljeret forståelse for chakraernes funktion, indbyrdes samspil og indvirkning på kroppens sundhed. Samt betydningen af den subtile, vidtforgrenede, komplementerende vekselvirkning mellem polariteter i krop, sind og ånd, især de kvindelige og mandlige kvalitetsaspekter i os.

Grundlaget for healing er vores kontakt med hjertets milde, kærlighedsenergi, der afgørende forandrer kvaliteten af det healende arbejde.

Bob Moore var et kærligt, viist menneske i dyb samklang med sit indre lys. Hans dybe hjertekontakt og klare bevidsthed var fundamentet i hans filosofi og undervisning som et levende eksempel på, hvad hjerteenergi er og healende kan skabe i og mellem mennesker.

Selv har jeg 35 års erfaring med Bob Moore Healings dybe virkning på forskellige mennesker og forskellige problemstillinger fra individuelle forløb, kurser og uddannelsesforløb. Jeg har afholdt kurser i healing i snart 20 år, hvor fundamentet har været en kombination af faglig viden om energi og bevidst healing, og den bløde hjertekontakts store betydning i undervisning, i gruppeenergi og healingudveksling.


Det faglige indhold på uddannelsens 10 moduler

Modul 1: Rodchakraet, jordforbindelse, kroppen og det fysiske

 • Jordforbindelse, kroppen og naturen
 • Kroppens energi, sundhed og sygdom
 • Retten til at eksistere og være dig
 • Den tidlige tilknytning (neuropsykologi og energi)
 • Følelses- og tankeindhold i kroppens dele

Modul 2: Harachakraet, det æteriske, centrering og livslyst

 • Indre centrering, hvilen i sig selv og afgrænsning
 • Solens pranaenergi og vejen ind i kroppen og det æteriske
 • Det kvindelige yin og mandlige yang i vort energisystem
 • Retten til egne følelser og behov
 • At være i flow med livet, ens krop og sig selv
 • Livslyst, sanselighed og kreativitet

Modul 3: Solarplexus, kraftfuldhed, relationer og emotioner

 • Handlekraft, viljestyrke og realisering af det, der er vigtigt for en
 • Magt, afmagt og indre autoritet
 • Energibevidsthed i relationsarbejde
 • Egostrukturer, emotionelle mønstre og jeg´et
 • Forvandle emotioner med hjertemildhed, klarhed og positiv kontrol
 • Se din biografi i et spirituelt lys

Modul 4: Hjertechakraet, healing og indføling

 • Hjertets, milde, healende kvalitet
 • Forvandling af emotioner til hjertefølelser
 • Hjerteenergi i relationsarbejde og kommunikation
 • Hjerteforskning (Heart Math, neuropsykologi og Bob Moore)
 • Intuition, hjertesprog og hjertets visdom
 • Hjertets dybere kontakt med sjælekernen

Modul 5: Halschakraet, kommunikation, lydhørhed og kreativitet

 • Udtrykke den du er, dine kvaliteter og dit hjertes sandhed
 • Frihed og selvundertrykkelse i dit udtryk
 • Indre autoritet og blive hørt, forstået og respekteret
 • Det kvindelige og det mandlige i dit udtryk
 • At lytte dybere og bagom det sagte
 • Lydhealing og lydsang

Modul 6: Pinealchakraet, klarsyn, intuition og højere bevidsthed

 • Se og sanse energi, farver og lys
 • Se andre mennesker og relationer fri af emotioner, mere klart og mildt
 • Bevidstgøre og udvikle intuition, f.eks. i forhold til farver, symboler og budskaber
 • Intellektuel/rationel viden, intuition og højere bevidsthed
 • Hjertechakra og pinealchakra i healing
 • Vores spirituelle kvaliteter

Modul 7: Kronechakraet, højere bevidsthed og universel enhed

 • Kanalisering af lys ned gennem chakraerne og ud i vores liv
 • Vores formål og meningen med vores liv
 • Kontakten med vores Individualitet/Essens og spirituelle kvaliteter
 • Kontakten opad med det guddommelige, lyset og kærlighed
 • Enhedsbevidsthed og enhedsoplevelse

Modul 8: Udvidet polaritetshealing og chakraarbejde, samt lyd og lys

 • Udvidet polaritetsarbejde med kvindelige og mandlige energistrømme og – punkter
 • Udvidet chakraforståelse og – healingarbejde
 • Udvidet forståelse af de enkelte healinger og deres virkning
 • Din indre autoritet, dine healende kvaliteter og klarhed
 • Lys og farver i healing og bevidsthed

Modul 9: Dine spirituelle kvaliteter

 • Lys og farver i healing og bevidsthed (fortsat)
 • Dine spirituelle kvaliteter og kvalitetsfarver
 • Udfoldelsen af dine kvaliteter i dit arbejde og liv
 • Tro og kontakt med spirituel guidance
 • Være tro mod dig selv, dine værdier og sandhed
 • Skriftlig prøve i healingfagstof

Modul 10: Din indre og ydre vej, integritet og integration

 • Opsamling og dybere integration af fagstof og healinger
 • Dig som healer – dine kvaliteter (fortsat)
 • Tro og guidance i dit arbejde
 • Vejen, du går
 • Afslutning og diplom med middag og fest

Certificering og opgave

Uddannelsen afsluttes med et diplom. På modul 9 vil der være en skriftlig prøve i healingfagstof.  Du forventes desuden at udfærdige en mindre opgave om et selvvalgt emne indenfor energiarbejde og healing, gerne med erfaringer fra dit arbejde med healing og/eller din egen udviklingsproces. Det kan være et skriftligt, mundtligt eller kunstnerisk udtryk.

Den skriftlige prøve og opgaven kan foregå individuelt eller i gruppe. Begge giver mulighed for en dybere integrering af stoffet og dine erfaringer. Opgaven åbner for en videreudvikling af viden og bevidsthed ud fra din hjerteinteresse og dine spirituelle kvaliteter som et grundlag for dit fortsatte healingarbejde med andre.

Registreret alternativ behandler (RAB)

Uddannelsen svarer med Grundforløb i Bob Moore Healing til en godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) uddannelse i healing. Øvrige obligatoriske fag kan tages på andre uddannelsessteder.

Undervisere:

Turi Rye Thomsen og gæstelærere. Grethe Lous (healer, ernæringsterapeut og sygeplejerske) er assistent på uddannelsen.

Hold III:

Datoer: Modul 1: 13. – 16. marts 2025; Modul 2: 19. – 22. juni 2025; Modul 3: 11. – 14. september 2025; Modul 4: 4. – 7. december 2025; Modul 5: 9. – 12. april 2026; Modul 6: 27. – 31. august 2026; Modul 7: 3. – 6. december 2026; Modul 8: 1. – 4. april 2027; Modul 9: 19. – 22. august 2027; Modul 10: 2. – 5. december 2027 

Hold II:

Datoer: Modul 1: 9. – 12. juni 2022; Modul 2: 22 – 25. september 2022; Modul 3: 1. – 4. december 2022; Modul 4: 9 – 12. marts 2023; Modul 5: 15. – 18. juni 2023; Modul 6: 21. – 24. september 2023; Modul 7: 30. november – 3. december 2023; Modul 8: 21. – 24. marts 2024

Undervisningstider

Torsdag kl. 17 – 20
Fredag kl. 9.30 – 18.30
Lørdag kl. 9.30 – 18.30
Søndag kl. 9.30 – 16.30

Pris: Healinguddannelse med 10 moduler 37.500 kr. Depositum 1500 kr. betales ved tilmelding. Resten kan betales ved uddannelsesstart eller i rater efter aftale. Prisen er inklusiv undervisningsmateriale, te, kaffe, frugt og mellemmåltider.